TPV Tablet | La mejor solución para tu punto de venta
AVÍS LEGAL

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L. (d’ara endavant, Comercia) és la propietària del web https://www.tpvtablet.es (d’ara endavant, el lloc web) a través de la qual Comercia ofereix informació sobre els seus productes i serveis, i presta serveis d’atenció al client. Comercia és responsable de processar la informació personal en relació amb tota la informació que Comercia recull i rep de vostè quan utilitza el lloc web o contracta els nostres productes.

Qualsevol persona que accedeixi al lloc web se'n considerarà usuari, i accepta de manera expressa, automàtica i voluntària l'avís legal en vigor en el moment en què hi accedeix, així com les condicions particulars que s'hi puguin aplicar. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació, productes i serveis oferts des del portal de Comercia.

En qualsevol cas, Comercia es reserva el dret de canviar l'estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar serveis o productes, continguts o condicions d'accés o ús del lloc web de forma unilateral.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, no constitueixen cap oferta vinculant, excepte si s'indica expressament el contrari.

1. Qui som?
Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L. és una companyia espanyola amb domicili social al carrer Caleruega. 102, 28033, de Madrid, amb número d'identificació fiscal B-65/466.997, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 36770, foli 106, full núm. M-658735.

Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L., és una entitat de pagament espanyola constituïda a Barcelona, en data 20 de desembre de 2010, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita al Registre Especial d'Entitats de Pagament del Banc d'Espanya.

2. Política de privacitat i protecció de dades
Des de Comercia complim íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancària.

Quan sol·licitem l'emplenament d'un formulari o quan, en general, recollim dades de caràcter personal, informarem en tot moment el client o usuari del destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la base legal que legitima el tractament i la identitat i l'adreça del responsable del tractament i del delegat de protecció de dades. Les dades personals recollides només es tractaran o cediran amb la finalitat anteriorment expressada.

Així mateix, s'informa el client o usuari de la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com de sol·licitar que es limiti el tractament de les seves respectives dades personals, oposició o sol·licitud de la portabilitat de les seves dades, i se li indica on i com adreçar-se per tal d'exercir aquests drets. També s'informa al titular de les dades que es pot posar en contacte en qualsevol moment amb l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades mitjançant la bústia de queixes i suggeriments habilitada a aquest efecte a www.agpd.es.

Perquè la informació que tenim de vostè estigui sempre actualitzada i no contingui errors, li demanem que ens comuniqui, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

3. Exercici de drets
Podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi o sol·licitar-ne la portabilitat adreçant-se a www.comerciaglobalpayments.com/ejerciciodederechos i indicant clarament el dret que vol exercir, el seu nom i cognoms, i una còpia del document nacional d'identitat (DNI) o un document similar que l'acrediti.

Així mateix, pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades de Comercia Global Payments a fi de resoldre totes les qüestions que pugui tenir relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets a través de Contacte DPO (https://www.caixabank.es/particular/general/dpo_es.html).

4. Mesures de seguretat
Des de Comercia adoptem mesures de seguretat necessàries a fi de protegir la seva informació.

En concret, les mesures tècniques i organitzatives adoptades a fi de garantir un nivell de seguretat adequat al risc dependran de l'estat de la tècnica, els costos de l'aplicació, la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com dels riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels usuaris.

Tanmateix, l'usuari ha de ser conscient que internet no és 100% segur. No li podem prometre que l'ús del lloc web sigui completament segur. Per això, l'encoratgem a utilitzar Internet amb cautela; això inclou no compartir contrasenyes.

5. Propietat intel·lectual i industrial
Els textos, les imatges, els sons, les animacions, els vídeos i altres continguts d'aquest lloc web són propietat exclusiva de Comercia o, si escau, de tercers que hagin atorgat una llicència o autorització a Comercia per utilitzar-los.

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web entren en l'àmbit d'aplicació dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per Comercia, per la qual cosa en queda prohibida qualsevol forma d'explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa de Comercia.

Mitjançant aquestes condicions d'ús, no se cedeix ni es pot interpretar que se cedeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap de les seves parts. Queda prohibit divulgar, utilitzar, transmetre, distribuir, reproduir, transformar, comunicar públicament, posar a disposició, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, totalment o parcialment, en qualsevol suport o mitjà, els continguts d'aquest lloc web pertanyents a Comercia sense el consentiment previ i exprés de l'empresa, llevat que s'indiqui el contrari o que la seva utilització es faci a títol particular i no vulneri els drets que la legislació aplicable atorgui a l'empresa.

6. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Comercia o de les empreses

del seu Grup.

Queda prohibit, excepte en els casos en què s'autoritzi expressament, establir enllaços o hipervincles des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Comercia que no siguin la pàgina principal del portal, accessible a l’adreça https://www.tpvtablet.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar el lloc web o la informació que s’hi conté sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

(i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als proveïdors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables o (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de Comercia.

Així mateix, tampoc no assumim cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Comercia; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web; o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

7. Política de cookies
L'informem que des de Comercia utilitzem cookies (petits arxius de text que posem des del web al seu ordinador) i eines de rastreig. Per obtenir més informació sobre les cookies en aquest web i com desactivar-les, faci clic a https://www.tpvtablet.es/politica_cookies

.

8. Usos prohibits i permesos
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans mencionades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció digna de sanció per la legislació vigent.

Això no obstant, al seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o fer una còpia dels elements esmentats exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Comercia. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los totalment ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Comercia o de les empreses

del seu Grup.

Queda prohibit, excepte en els casos en què s'autoritzi expressament, establir enllaços o hipervincles des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Comercia que no siguin la pàgina principal del portal, accessible des de l’adreça https://www.tpvtablet.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar el lloc web o la informació que s’hi conté sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

9. Ús lícit i bona fe
L'usuari reconeix i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del lloc web es fa en tot moment sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o perjudicials per a Comercia o qualsevol altre tercer.

En utilitzar el lloc web, l'usuari es compromet a no actuar de cap manera que pugui perjudicar la imatge, els interessos o els drets de Comercia o de tercers, o que pugui dificultar d'alguna manera la utilització normal del lloc web.

10. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres si té alguna pregunta
Comercia té un Servei d'Atenció al Client al qual correspon atendre i resoldre queixes que els clients presentin i que estiguin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

Pot dirigir les reclamacions a:

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L.>br/>Servei d'Atenció al Client
C/ Caleruega, 102, 28033, Madrid

Adreça electrònica: soporteventas@comerciaglobalpay.com